Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły. Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej, Publiczne Gimnazjum

Zespół Szkół w Pustyni

Regulamin

Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego 

w ZS w Pustyni im Wandy Chotomskiej

skierowany do klas od  IV-VI

 

1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego jest pan Łukasz Reguła.

 

2. Cele Konkursu:

1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności  językowych. 

2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. 

3.Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych we współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły. 

4. Rozwijanie uzdolnień uczniów. 

5. Podniesienie samooceny uczniów. 

 

3. Uczestnictwo w Konkursie:

1. Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczniów klas szkoły podstawowej (IV-VI). 

2. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu bądź organizatorowi konkursu do dnia 22 grudnia, 2017 roku.

3. Lista uczestników Konkursu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń co najmniej 3 dni przed terminem konkursu. 

 

4. Termin Konkursu:

1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.

2. Pierwszy etap Konkursu odbędzie się 5 stycznia (wtorek) 2018 r.

3. Drugi etap odbędzie się 12 stycznia (wtorek) 2018 r.

 

5. Forma Konkursu:

1. Pierwszy etap stanowił będzie test odpowiedzi zamkniętych, składający się z około 80 pytań. Czas trwania etapu I- 60 minut.

2. Do drugiego etapu przechodzą ci uczestnicy, którzy uzyskali przynajmniej 70% poprawnych odpowiedzi w etapie pierwszym.

3. Drugi etap w formie testu będzie zawierał zadania otwarte (tłumaczenie krótkiego tekstu z języka polskiego na angielski, krótka wypowiedź pisemna- 100 słów, zadanie- niespodzianka). Punktowana będzie poprawność językowa, adekwatność, kreatywność, i poprawne posługiwanie się językiem angielskim. Czas trwania II etapu to 75 minut.

4. Konkurs będzie obejmował zakres materiału językowego na poziomie dostosowanym do poszczególnych klas. 

 

6. Postanowienia końcowe: 

1. Regulamin Konkursu dostępny będzie na tablicy ogłoszeń. 

2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa. 

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników. 

4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa. 

5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu.

 

ZAKRES TEMATYCZNY

 

Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1. Materiał gramatyczny:

 • Zaimki wskazujące (this/that; these/those);
 • Liczba mnoga rzeczowników;
 • Konstrukcja there is / there are;
 • Zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia;
 • Forma dzierżawcza rzeczownika; przymiotniki dzierżawcze;
 • Czasownik: to be; to have/have got; can;
 • Liczebniki główne;
 • Czas Present Simple i Present continuous; zdania oznajmujące, pytające i przeczące;
 • Przyimki miejsca;
 • Przyimki czasu;
 • Zaimki pytające: what, who, where, when, how, which;
 • Tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych;
 • Rodzajnik a/an;
 • Pytania ogólne i krótkie odpowiedzi: yes/no;

 

2. Słownictwo:

 • Dom; szkoła (np. przybory szkolne, meble, pomieszczenia, zabawki);
 • Relacje w rodzinie: ja i moja najbliższa rodzina;
 • Czas wolny - zainteresowania;
 • Popularne zwierzęta domowe i dzikie;
 • Podstawowe informacje o wyglądzie człowieka;
 • Pory dnia; dni tygodnia, nazwy miesięcy; pory roku;
 • Owoce i warzywa;
 • Podstawowe przymiotniki; przymiotniki o znaczeniu przeciwnym;
 • Praca ludzi; zawody;
 • Wyrażanie czasu - zegar;
 • Podstawowe informacje osobiste;
 • Kraje i narodowości;
 • Informacje o pogodzie;

 

3. Komunikacja:

 • Powitania, pożegnania;
 • Przedstawianie siebie i innych osób (imię, nazwisko, wiek);
 • Prośby i podziękowania, zwroty grzecznościowe;
 • Pytanie i informowanie o umiejętnościach;
 • Pytania i informacje o wieku i miejscu zamieszkania;
 • Pytania o czas;
 • Pytania i informacje dotyczące narodowości i kraju pochodzenia;

 

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1. Materiał gramatyczny:

 • Zagadnienia dla klasy 4 oraz:
 • Nieregularna liczba mnoga rzeczowników;
 • Przedimek określony i niekreślony;
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne;
 • Zaimki nieokreślone: some, every, any, no;
 • Liczebniki porządkowe, daty;
 • Zaimki dzierżawcze;
 • Pytania z: How much?; How many?;
 • Czas: Past simple oraz wyrażenie used to;
 • Zaimki pytające: why, whose;
 • Przysłówki częstotliwości i ich pozycja w zdaniu;
 • Spójniki: and, but, because, so, or;

 

2. Słownictwo:

 • Zagadnienia dla klasy 4 oraz:
 • Ubrania;
 • Mój pokój, mieszkanie i dom;
 • Moje hobby i zainteresowania;
 • Części ciała ludzi i zwierząt;
 • Pieniądze brytyjskie i amerykańskie, ceny;
 • Codzienne czynności i obowiązki domowe;
 • Jedzenie i napoje, zdrowa żywność, nazwy posiłków i dań;
 • W mieście i na wsi;
 • Formułowanie daty;
 • Wygląd człowieka, przymiotniki opisujące wygląd;

 

3. Komunikacja:

 • Zagadnienia dla klasy 4 oraz:
 • Pytanie o cenę i informacja o cenie;
 • Prośby o pozwolenie, akceptacja i odmowa;
 • Opis wyglądu człowieka i przedstawianie opinii o nim;
 • Opis zwierząt;
 • Wyrażanie życzeń

 

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1. Materiał gramatyczny:

 • Zagadnienie dla klasy 4 i 5 oraz:
 • Określniki: much, many, a few, a little, a lot of, enough;
 • Czasowniki modalne: can; must; should, would, shall, oraz have to i be able to;
 • Czasy: Past simple (czasowniki regularne i nieregularne, used to), Future simple i "to be going to";
 • Stopniowanie przymiotników; porównania z "as ... as";
 • Zwroty would like, be allowed to;
 • There was/There were

 

2. Słownictwo:

 • Zagadnienie dla klasy 4 i 5 oraz:
 • Zagadnienia z życia codziennego;
 • Spędzanie wolnego czasu;
 • Nazwy przedmiotów szkolnych, szkoła w Wielkiej Brytanii;
 • Zagadnienia pracy człowieka; praca i pieniądze;
 • Świat, państwa, narody, narodowości, elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych;
 • Środki transportu, podróże i turystyka;
 • Żywność, przygotowanie posiłków i dań; w restauracji;
 • Sport, wydarzenia sportowe, sławni sportowcy;

 

3. Komunikacja:

 • Zagadnienie dla klasy 4 i 5 oraz:
 • Zwroty grzecznościowe, sytuacje z życia codziennego;
 • Sugestie, prośby i propozycje;
 • Prośba o pozwolenie;
 • Jak docieramy do szkoły i innego miejsca;
 • Zapraszanie i formułowanie propozycji;
 • Kupowanie (np. biletu, ubioru);
 • Formułowanie opinii i oceny;
 • Wyrażanie obowiązku i zakazu;

 

VIII GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY 

„PROCENTY W BANKU I NA CO DZIEŃ”

 

 

Dnia 9 listopada 2017 r. w naszej szkole odbył się VIII Gminny Konkurs Matematyczny „Procenty w banku i na co dzień” adresowany do uczniów II i III gimnazjum. Patronat nad konkursem objęła Fundacja Śnieżki „Twoja Szansa”.

W konkursie wzięli udział uczniowie z zespołów szkół: z Brzeźnicy,  Zawady, Pustkowa,  Paszczyny, Gumnisk, Latoszyna, Podgrodzia, Nagawczyny, Pustkowa Osiedla i Pustyni.

Głównym celem konkursu było kształcenie umiejętności stosowania wiedzy matematycznej w praktyce, związanej bezpośrednio z usługami, które oferuje bank tj. opłacanie rachunków, naliczanie kapitału złożonego w banku na pewien procent, planowanie spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami.

Konkurs składał się z czterech części, podczas których uczniowie zmagali się z zadaniami zamkniętymi oraz otwartymi, w których musieli przedstawić pełne rozwiązanie. Do rozwiązania w sumie mieli 23 zadania. Prace uczniów poprawiała komisja konkursowa w skład, której weszli opiekunowie uczestników konkursu.

A oto wyniki:

I miejsce zdobyła Viktoria Nyga –          uczennica naszej szkoły

- opiekun pani Dorota Ostafin

 

II miejsce zdobył Marcin Posłuszny –      uczeń z Zespołu Szkół w Pustkowie Osiedlu

                                           - opiekun pani Katarzyna Strzałka

 

III miejsce zdobyła Magdalena Mazur-    uczennica  naszej szkoły

                    - opiekun pani Lilianna Kucia

 

W nagrodę uczniowie otrzymali sprzęt elektroniczny ufundowany przez Prezes Fundacji „Twoja Szansa” Panią Annę Mikrut i dyrektora Zespołu Szkół w Pustyni Pana Marcina Nowaka, a także książki ufundowane przez Radę Rodziców ZS Pustynia. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy.

Organizatorki konkursu, Dorota Ostafin i Sabina Sęk dziękują:

-          Pani Annie Mikrut Prezes Fundacji „Twoja Szansa” 

-          Dyrektorowi i Radzie Rodziców ZS w Pustyni 

-          Nauczycielom za pracę w jury oraz za wkład włożony w przygotowanie konkursowiczów,

-          Pani Monice Ciuśniak, opiekunce Spółdzielni Uczniowskiej „Sahara” za ufundowanie poczęstunku dla uczniów i opiekunów,

-          Panu Krzysztofowi Stachowiczowi za przygotowanie dyplomów dla wszystkich uczestników konkursu i nauczycieli,

-          Pani Marcie Wójcik i Małgorzacie Ożóg za dekorację sali,

-          Pani sekretarce oraz panom i paniom z obsługi

-          Uczniom z klasy siódmej szkoły podstawowej i trzeciej gimnazjum  zaangażowanym
w przygotowanie tej imprezy
.

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia 
w kolejnych konkursach matematycznych !!!

Cookies

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Copyright 2017 Zespół Szkół w Pustyni Rights Reserved.